„Млади мигранти в преход към зрелостта“ — предстоящ уеб семинар

На 28 януари 2021 г. националните точки за контакт на Кипър, Гърция, Италия и Люксембург към ЕММ планират провеждането на съвместен уеб семинар на тема „Млади мигранти в преход към зрелостта“. Това е вторият от двата организирани в рамките на ЕММ семинара, разглеждащи проблематиката за децата мигранти. (още…)

Уеб семинар, посветен на темата за изчезналите деца в ЕС

Националните точки за контакт на Кипър, Гърция, Италия и Люксембург към ЕММ организират на 3 декември 2020 г. съвместен уеб семинар на тема „Изчезнали деца в Европейския съюз“.

Това е първият посветен на темата за изчезналите деца мигранти уеб семинар, (още…)

Семинари 2022

В периода 17 – 21 октомври 2022 г. в гр. Велинград се проведоха два семинара на българската националната точка за контакт (НТК) към Европейската миграционна мрежа (ЕММ). В рамките на семинарите дирекция „Миграция“ – МВР популяризира своята дейност като НТК към ЕММ и представи Националния годишен политически доклад в областта на миграцията и убежището за 2021 г. Представени бяха и изготвените проучвания по линия на ЕММ, терминологичния речник на Мрежата и обучителния инструмент „Дестинация Европа“.

Гости и участници бяха представители на областните дирекции на МВР, дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ към МВР, Столичната дирекция на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и Международната организация по миграция.

Публикувано бе ново проучване на ЕММ: Задържане и алтернативи на задържането при процедурите по предоставяне на международна закрила и връщане

Какви са процедурите, установени в държавите членки за задържане на лице или за предоставяне на алтернатива на задържането? Най-новото проучване на Европейската миграционна мрежа (ЕММ) предоставя сравнителен обзор на сходствата, различията, предизвикателствата и най-добрите практики при прилагането на задържането и алтернативите на задържането в рамките както на процедурата по предоставяне на международна закрила, така и на тази по връщане.

Законодателството на ЕС урежда задържането на мигранти в контекста на процедурите по предоставяне на международна закрила и връщане[1]. Това проучване надгражда публикацията от 2014 г. „Прилагане на задържането и алтернативите на задържането в контекста на имиграционните политики“[2] и има за цел да предостави сравнителен обзор на процедурите по задържане и наличните алтернативи на задържането в 25 държави членки.

В проучването се открояват новите промени между 2015 г. и 2020 г. в контекста на процедурите по предоставяне на международна закрила и връщане. Отразено е въвеждането на законодателни промени в повечето от държавите членки, главно свързани с необходимостта от прилагане на правото на ЕС и с допълнителното определяне на обхвата, съдържанието и критериите за прилагане на задържането. Държавите членки са въвели и дават (или имат намерението да дадат) приоритет на алтернативи на задържането като част от своето национално законодателство в областта на миграцията и/или убежището. Такива са например задължението за редовно явяване пред компетентните органи, както и изискването да се обявява мястото на пребиваване, което да се спазва.

Проучването откроява общите предизвикателства, пред които държавите членки са изправени, с оглед на прилагането на алтернативите на задържане. Сред примерите са голямата административна тежест върху служителите и ограничените финансови средства на засегнатите граждани на трети страни. Във всички държави членки е възможно прилагането на задържане или налагането на алтернативи на задържането по отношение на уязвимите групи. В някои държави членки са въведени законодателни промени за намаляване на минималната възраст за прилагане на алтернативи на задържането, докато в други са въведени нови правила за предотвратяване на задържането в центрове на ненавършили пълнолетие лица и семейства с такива лица.

При решаването дали да се приложи задържане, или алтернатива на задържането, се вземат под внимание няколко критерия, като например степента на риска от укриване, уязвимостта и уместността на наличните алтернативи. Освен това, с оглед на отражението на задържането или на алтернативите на задържане по отношение на ефективността на политиките по връщане на държавите членки и процедурите по предоставяне на международна закрила, според събраните данни задържането оказва по-голямо отражение за намаляване на степента на укриване и прилагане на принудително връщане, докато алтернативите на задържането по-често се свързват с по-кратки процеси на определяне на статута и по-голяма честота на обжалванията.

За проучването

  • Заглавие: „Проучване на ЕММ относно задържането и алтернативите на задържането при процедурите по предоставяне на международна закрила и връщане“.
  • Обхванат период: Докладът отразява законодателството, политиките и практиките, установени в държавите членки между януари 2015 г. и декември 2020 г.
  • Предмет: Сходствата, различията, практическите предизвикателства и най-добрите практики при прилагане на задържането и алтернативите на задържането в държавите членки в рамките на процедурите по предоставяне на международна закрила и връщане.

ЗА ЕММ

Европейската миграционна мрежа (ЕММ) се състои от национални точки за контакт (НТК) в държавите – членки на ЕС (с изключение на Дания), и наблюдатели в ЕММ (Норвегия, Грузия и Молдова). Мрежата предоставя информация по въпросите на миграцията и убежището. ЕММ е създадена през 2008 г. от Европейската комисия от името на Европейския съвет, за да обезпечава редовния обмен на достоверна информация в областта на миграцията и убежището на европейско равнище.


[1] Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (Директива относно условията за приемане (преработен текст), членове 8 и 11. Директива 2008/115/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (Директива за връщането), съображение 16 и член 8, параграф 1.

[2] Първото проучване е достъпно на следния адрес: Проучване относно „Прилагането на задържане и алтернативи на задържането в контекста на имиграционните политики“ („The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies“) 2014 (PDF, 1.501 KB)  

Европейската миграционна мрежа надгради своя Терминологичен речник в областта на миграцията и убежището

Европейската миграционна мрежа надгради един от своите продукти – Терминологичния речник в областта на миграцията и убежището. Целта му е да улесни комуникацията сред законодателите, създателите на политиките, практиците, академичните среди, журналистите и хората с интерес към убежището и миграцията.

Речникът е с акцент не само върху правни понятия от законодателството на ЕС. В него са отразени и различни тълкувания и схващания в разнообразни дисциплини, както в световен мащаб, така и в контекста на ЕС.

Речникът на ЕММ може да бъде използван посредством няколко канала:

✓ чрез безплатното мобилно приложение „EMN Glossary“;

✓ на уебсайта на ЕММ;

✓ под формата на хартиен екземпляр.

Можете да научите повече за този продукт на Мрежата във видеоклипа по-долу.

От Екипа на ЕММ България

Академията за европейско право организира своята годишна конференция, посветена на правната уредба на ЕС в областта на убежището и миграцията

Академията за европейско право в гр. Трир, Германия, организира своята годишна конференция, посветена на правната уредба на ЕС в областта на убежището и миграцията. Лектори с експертиза от различни области ще представят на участниците актуалното състояние на реформата на Общата европейска система за убежище, предприетите действия за хармонизиране на стандартите в политиката на ЕС за миграцията и убежището, както и предизвикателствата в управлението на процесите.

На форума ще бъдат засегнати теми като Пакта за миграция и убежище, системите на убежище и прием след пандемията, сътрудничеството с трети държави, защитата на уязвими групи, както и скорошната съдебна практика.

Събитието ще се проведе на 21 и 22 октомври 2021 г. както онлайн, така и присъствено в гр. Трир, Германия.

За повече информация и регистрация можете да посетите следния адрес: www.era.int/?130345&en

От Екипа на ЕММ България

Тенденции в областта на миграцията и убежището в ЕС и Норвегия през 2020 г.: новият Годишен доклад на ЕММ

През 2020 г. бяхме свидетели на невиждано досега развитие в областта на миграцията и убежището. Пандемията от COVID-19 даде отражение върху броя на мигрантите, кандидатите за убежище и връщанията и катализира развитието на съвременни цифрови решения в управлението на миграционните процеси. Новите предизвикателства се наслоиха към вече съществуващите, като отчетливо се очерта нуждата от непрекъснато подобряване на системата за управление на миграцията и гарантиране на защитата на бежанците. Годишният доклад в областта на миграцията и убежището, публикуван от Европейската миграционна мрежа (ЕММ), предоставя обзор на ключовите промени, настъпили в държавите – членки на ЕС, и Норвегия през изминалата година.

През 2020 г. ограниченията за пътуване, свързани с COVID-19, доведоха до значително намаляване на броя на гражданите на трети страни, влизащи в ЕС (били те законни мигранти, или кандидати за убежище), както и на тези, напускащи Съюза в рамките на процедури по връщане. Съгласно наличните данни броят на издадените през 2020 г. визи и разрешения за пребиваване се е понижил с близо 50 % в някои държави членки, а броят на молбите за предоставяне на убежище е намалял с 32,6 % в сравнение с предходната година.

Електронните системи и цифровите инструменти изиграха ключова роля за поддържане на гладкото функциониране на системите на миграцията и убежището на фона на ограничения достъп до работните помещения и мерките за спазване на физическа дистанция. Държавите членки, които първоначално не са разполагали с пощенски, онлайн или други електронни услуги за подаване на заявления за издаване и подновяване на визи и разрешения за пребиваване, своевременно въведоха такива услуги. Бяха въведени и мерки за опазване на здравето на мигрантите и кандидатите за убежище, както и механизми да бъдат предотвратявани случаите, в които те биха се оказали в незаконно положение. Ключов приоритет в някои държави членки бе да улеснят приема на работници от критично значение.

Държавите членки приеха нови стратегически насоки и приоритети, като насочиха вниманието си и към привличането на нови таланти и интеграцията на трудовия пазар. Бяха установени нови форми на сътрудничество с трети страни както на равнището на ЕС, така и на национално ниво, не само за предотвратяване на незаконната миграция, но и за насърчаване на висококвалифицираната трудова миграция[1].

Защитата на кандидатите за убежище и бежанците, в това число на ненавършилите пълнолетие лица и други уязвими групи, и през 2020 г. продължи да бъде област, претърпяла развитие в законодателството и политиките както на равнището на ЕС, така и в отделните държави. Опустошителният пожар в лагера Мория на о. Лесбос, Гърция, през септември 2020 г. постави във фокуса на внимание темата за приема на кандидати за убежище, като няколко държави членки реагираха с готовност за релокация.

За Доклада

  • Заглавие: Годишен доклад в областта на миграцията и убежището за 2020 г. (EMN Annual Report on Migration and Asylum 2020)
  • Период и обхват на изследване: Положението в 24 държави – членки на ЕС, и Норвегия през 2020 г.
  • Предмет: Годишният доклад на ЕММ предоставя всеобхватен обзор на положението в областта на миграцията и убежището в държавите – членки на ЕС, и Норвегия. Представя и статистически данни за изминалата година, както са налични към момента на неговото публикуване. Сред разглежданите теми са законната миграция и интеграцията, граничният контрол и връщането на граждани на трети страни. Докладът отразява и развитието в отговор на пандемията от COVID-19 във всички тези свързани с миграцията области. Включени са и мерките, въведени в отговор на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

Докладът е резултат от сътрудничеството на експерти по въпросите на миграцията и убежището, представляващи националните точки за контакт на ЕММ в целия Европейски съюз.

Текста на Доклада можете да намерите на английски език на следния адрес: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/emn-annual-report-2020-explores-trends-migration-and-asylum-eu-and-norway_en

От Екипа на ЕММ


[1] Самата ЕММ постави през 2020 г. началото на сътрудничество с трети страни, по-специално с Грузия и Молдова, които официално се присъединиха към Мрежата като наблюдатели през март 2021 г. Повече информация по тази тема можете да намерите тук.

Публикуван бе информационният доклад на Европейската миграционна мрежа относно изчезнали граждани на трети страни и тяхното отделяне от членовете на семействата им

На 2 юни 2021 г. бе публикуван информационният доклад на Европейската миграционна мрежа относно изчезнали граждани на трети страни и тяхното отделяне от членовете на семействата им. Докладът включва политическите мерки и практическите подходи, предприети от държавите членки за предотвратяване и управление на рисковете от изчезване на граждани на трети страни и тяхното отделяне от членовете на семействата им.

Фокусът на информационния доклад е върху това как държавите членки и Норвегия предотвратяват отделянето на граждани на трети страни в ЕС от членовете на техните семейства в три различни сценария:

  • когато за първи път влязат в контакт с властите;
  • по време на трансфер от едно съоръжение в друго;
  • по време на престоя им в държава членка.

Принос в изготвянето на информационния доклад има и Международният комитет на Червения кръст (МКЧК).

Текста на информационния доклад можете да намерите на английски език тук.

От Екипа на ЕММ

Покана за участие в уеб семинар, посветен на Годишния доклад на ЕММ за 2020 г.

Петък, 11 юни 2021 г. (11:00-13:00 CET)

Организиран от Европейската миграционна мрежа

Европейската миграционна мрежа отправя покана за участие в уеб семинар на тема „Ефективни и ефикасни подходи за управление на миграцията на равнището на ЕС и на национално равнище“, насрочен да се проведе на 11 юни 2021 г. от 11:00 до 13:00 CET.

Събитието ще бъде повод да се представи Годишният доклад на ЕММ в областта на миграцията и убежището за 2020 г. Докладът откроява най-значимите развития в законодателството и политиките в държавите – членки на ЕС, и Норвегия през изминалата година, като очертава общите тенденции.

Уеб семинарът ще представлява интерес за лицата, формиращи политиките, практикуващите специалисти, научните изследователи, неправителствените организации и по-широката общественост. На форума ще се разгледат ефективни политики и ефикасни подходи, разработени на равнището на ЕС и на национално ниво. Целта е да се подобри управлението на миграцията въз основа на отразеното за 2020 г. Посредством представянето на всеобхватни тенденции, на уеб семинара ще се откроят новите подходи към комплексната тема за миграцията. Ще бъде предоставена и възможност за обсъждания и обмен на информация, основани на примери за ориентирани към бъдещето политики в областта.

Програмата на събитието е публикувана по-долу (на английски език).

За участие можете да се регистрирате на следния адрес:

https://urldefense.com/v3/__https:/ecconf.webex.com/ecconf/onstage/g.php?MTID=ea6dbd2af0ebef467fb7a87b9d61a9865__;!!DOxrgLBm!QwXYOKVUEa-_JY_xffOrsiubHMMh7FKCbR6MFfNKKOKYV6Qih80P7zlwLfGVaQ_-VxCNPGFt$

От Екипа на ЕММ България

***

Програма

11:00 – 11:05Welcome remarks and introduction to the agenda Webinar Moderator: • Rafael Bärlund, EMN Finland, Communication & Dissemination Working Group co-chair  
11:05 – 11:45Panel 1: EU-level developments and key trends 2020 Speakers: • Marta Cygan (Director, Unit F (Audit & Situational Awareness), DG HOME), European Commission Latest EU developments following on from the new EU Pact on Migration and Asylum, launched in 2020. • Hans Lemmens (EMN Netherlands) The context, and key trends and developments identified by the EMN Annual Report on Migration and Asylum, in 2020.  
11:45 – 12:45Panel 2: Spotlight on key strategic national developments Panel Moderator: • Magnus Ovilius Head of Sector European Migration Network, DG HOME, European Commission   Speakers: • EMN Germany Introduction to the new Skilled Immigration Act which entered into force on 1 March 2020, setting out a comprehensive legal framework concerning the immigration of skilled workers from third countries and partnerships with those countries. • EMN Sweden New proposals put forward by the Parliamentary Commission on Sweden’s future migration policies, which will have strong impacts on migration, asylum and integration in Sweden for years to come. In addition, the presentation will introduce new developments in digitalised handling of linguistic analysis. • EMN Georgia Highlights of new Migration Strategy of Georgia 2021-2030 based on the cross-cutting approach of ‘Migration and Development’, developed in the framework of the EU-backed Public Administration Reform, plus new bilateral agreement with Germany in 2020. • EMN Moldova:   Update on the amended Law on the Integration of Foreigners and Action Plan on the Integration of Foreigners 2020, plus

Публикуван бе Националният годишен доклад на България за 2020 г. в областта на миграцията и убежището

През април 2021 г. бе публикуван редовният Годишен доклад на Република България за 2020 г. в областта на миграцията и убежището.

Това е дванадесетият доклад, изготвен по линия на Националната точка за контакт на Европейската мрежа за миграцията (EMМ), в изпълнение на Решението на Съвета за създаване на ЕММ.

Документът представя най-значимите развития през изминалата година в политиките, дава актуална статистика и отразява публичните дебати в областта на миграцията, убежището, интеграцията и предоставянето на закрила.

Целта на доклада е да информира институциите на ЕС, националните експерти и по-широката общественост относно развитието на националните политики и миграционното законодателство.

Основни акценти в доклада са законодателните промени, предвиждащи прецизиране на националните разпоредби в областта на трудовата миграция, международната закрила, българското гражданство, визовата политика, както и гарантирането на правата на непридружените деца мигранти.

На ниво политики се отбелязва приемането на Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020-2025 г., както и разработването на проект на нова миграционна стратегия на България за периода 2021-2025 г.

Отчита се и отражението на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на Covid-19, която постави отпечатък върху развитието на миграционните политики в страната и оказа значително влияние върху свободното движение на хора, прилагането на интеграционните мерки спрямо получилите закрила лица и ефективното изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи чужденци.

Текста на доклада можете да намерите на български и английски език тук.

От Екипа на ЕММ

Грузия и Молдова се присъединиха към Европейската миграционна мрежа

През март 2021 г. Грузия и Молдова се присъединиха към Европейската миграционна мрежа като наблюдатели. Работните споразумения представляват важна стъпка към засилване на сътрудничеството в областта на миграцията и убежището.

В началото на 2021 г. Европейската миграционна мрежа приветства за първи път страни извън Европейското икономическо пространство: Грузия и Молдова.

Г-жа Моник Париа, генерален директор на ГД „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия, заяви: „За по-добро управление на миграцията е от значение да се засили сътрудничеството на ЕС с трети страни. Това бе подчертано в новия Пакт за миграция и убежище. Участието на Грузия и Молдова в Европейската миграционна мрежа ще ни позволи да споделим своите европейски добри практики в управлението на миграцията, като придобием по-добра представа за този процес от перспективата на Кавказкия регион и партньорите от Източното съседство на ЕС“.

Г-н Гоша Лордкипанидзе, министър на правосъдието на Грузия и председател на Държавната комисия по миграция, сподели: „Присъединяването към ЕММ е от много голямо значение за Грузия. Развитието на системата за управление на миграцията е важен стълб на интеграцията на Грузия в Европейския съюз. Затова политиката се основава на принципа на „миграцията и развитието“, като се придава фокус върху научните изследвания, обмена на експертиза и анализа на съвременните миграционни тенденции и средства за реакция — всичко, в което Европейската миграционна мрежа е постигнала напредък“.

Г-н Павел Войку, министър на вътрешните работи на Република Молдова, заяви: „Присъединяването към ЕММ предлага на Република Молдова възможността да участва в обмена на достоверна, актуална и сравнима информация в областта на миграцията и убежището. Тази нова рамка на сътрудничество ще придаде добавена стойност и конкретно съдържание на общите визии в полза на държавите, както и на хората, участващи в миграционния процес“.

С работните споразумения се създават условия за административно сътрудничество между Европейската комисия и Грузия и Молдова в рамките на Европейската миграционна мрежа, която посреща както настоящите, така и бъдещите нужди от сътрудничество.

Бележка: Европейската миграционна мрежа (EMM) се състои от национални точки за контакт (НТК) в държавите — членки на ЕС, и Норвегия, като предоставя информация за миграцията и убежището. ЕММ е създадена през 2008 г. от Европейската комисия от името на Европейския съвет, за да посреща нуждите от редовен обмен на достоверна информация относно свързани с миграцията и убежището въпроси на европейско равнище. Възможността за сътрудничество с трети страни е предвидена в Решението за създаване на ЕММ.

За повече информация можете да гледате видеоклиповете относно подписването на двете споразумения с Грузия и Молдова.

От Екипа на ЕММ България

Публикуван бе ноемврийският брой на Информационния бюлетин на ЕММ

Публикуван бе тридесет и вторият брой на Информационния бюлетин на ЕММ. (още…)

Предстои провеждането на уеб семинар, организиран от нидерландската точка за контакт към ЕММ

Нидерландската точка за контакт към ЕММ планира да проведе на 26 ноември 2020 г. уеб семинар, посветен на пътищата за придобиване на гражданство в държавите – членки на ЕС, от граждани на трети страни. (още…)

ЕММ Германия ще организира през м. октомври своята годишна конференция

Германската точка за контакт към Европейската миграционна мрежа (Федералната служба за миграция и убежище — BAMF) организира на 29 октомври 2020 г. своята годишна конференция под надслов „Към ефективно управление на убежището и миграцията — новаторски подходи и практическо приложение“. (още…)

През м. ноември предстои провеждането на кръгла маса за обсъждане на промени в политиката на ЕС за трудовата миграция

Европейската миграционна мрежа (ЕММ), Съвместният изследователски център на ЕС (JRC) и Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия организират (още…)

Предстояща конференция на естонската точка за контакт към Европейската миграционна мрежа

Естонската национална точка за контакт към Европейската миграционна мрежа организира своята конференция под надслов „Гражданство и миграция — днес и утре“. Събитието ще се проведе на 27 октомври 2020 г. както присъствено на място в естонската Академия на науките по сигурността в Талин, така и онлайн. (още…)

Представители на българската точка за контакт към ЕММ взеха участие в национална онлайн конференция на НТК Австрия, проведена на 29 септември 2020 г

На 29 септември 2020 г. австрийската национална точка за контакт (още…)

Изчезнали непридружени непълнолетни лица в ЕС, Норвегия и Обединеното кралство

Публикувана нова информационна брошура от ЕММ, Брюксел 8 април 2020

Феноменът на изчезналите непридружени деца все повече е поставен във фокуса на (още…)

Годишен доклад за миграция и убежище за 2017 година.

На посочения линк може да откриете (още…)

Актуални данни за страните членки на ЕММ

На посочения линк може да откриете актуални информация за страните членки на ЕММ.

(още…)

Видео „10-годишнина от създаването на ЕММ“

Конференция 2018

2018 European Migration Network Conference

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе Годишната председателска конференция под егидата на Европейската миграционна мрежа „Пътища на миграцията: Предизвикателства и фактори за успех в управлението на миграционните потоци“. Събитието, състояло се на 31 май и 1 юни в София, събра представители на държавите членки на ЕС, Европейската комисия, международни организации, академичните среди, както и национални експерти, за да обсъдят общите предизвикателства и да идентифицират факторите за успех в управлението на миграционните потоци, включително незаконните, както и по отношение на търсещите международна закрила.

(още…)

Конференция 2016

В периода 29 ноември – 1 декември в гр. Банско се проведе конференция на Националната точка за контакт на Европейската мрежа за миграция на тема „България на пътя на миграцията – предизвикателствата днес“. Гости и участници във форума бяха представители на различни дирекции в МВР – Главна дирекция за борба с организираната престъпност, Главна дирекция „Национална полиция“, областни дирекции на МВР, Дирекция „Координация и административно обслужване, Дирекция „Правно-нормативна дейност“, Столичната дирекция на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците към МС, Международната организация по миграция.

(още…)
Семинари 2022

Семинари 2022

05.12.2022

В периода 17 – 21 октомври 2022 г. в гр. Велинград се проведоха два семинара на българската националната точка за контакт (НТК) към Европейската миграционна мрежа (ЕММ). В рамките на семинарите дирекц...
Read More  
Публикувано бе ново проучване на ЕММ: Задържане и алтернативи на задържането при процедурите по предоставяне на международна закрила и връщане

Публикувано бе ново проучване на ЕММ: Задържане и алтернативи на задържането при процедурите по предоставяне на международна закрила и връщане

26.05.2022

Какви са процедурите, установени в държавите членки за задържане на лице или за предоставяне на алтернатива на задържането? Най-новото проучване на Европейската миграционна мрежа (ЕММ) предоставя срав...
Read More  
Европейската миграционна мрежа надгради своя Терминологичен речник в областта на миграцията и убежището

Европейската миграционна мрежа надгради своя Терминологичен речник в областта на миграцията и убежището

16.09.2021

Европейската миграционна мрежа надгради един от своите продукти – Терминологичния речник в областта на миграцията и убежището. Целта му е да улесни комуникацията сред законодателите, създателите ...
Read More