Конференция 2018

Конференция 2018

2018 European Migration Network Conference

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе Годишната председателска конференция под егидата на Европейската миграционна мрежа „Пътища на миграцията: Предизвикателства и фактори за успех в управлението на миграционните потоци“. Събитието, състояло се на 31 май и 1 юни в София, събра представители на държавите членки на ЕС, Европейската комисия, международни организации, академичните среди, както и национални експерти, за да обсъдят общите предизвикателства и да идентифицират факторите за успех в управлението на миграционните потоци, включително незаконните, както и по отношение на търсещите международна закрила.

Делегатите фокусираха дискусиите си върху бъдещото развитие в областта на ефективното управление на незаконната миграция и сигурността на външните граници, а също и върху възможностите за усъвършенстване на процедурите за предоставяне на убежище. В този контекст акцент бе поставен върху съвместните усилия и координирания подход като съществени за постигането на устойчиви решения.

„Ефективното управление на миграцията е едно от най-големите предизвикателства, пред които ЕС е изправен през последните години. Зад всяко успешно решение и действие на европейско и на национално ниво стои цялостен анализ на информация – обективна, актуална, надеждна и съпоставима. Затова и ролята на Мрежата е толкова важна – осигуряването на такава информация е едновременно предизвикателство, но и ключ за успех при формулирането и изпълнението на ефикасна миграционна политика на ЕС“, каза при откриването на конференцията заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер.

Допринасяйки за общите усилия, конференцията предостави възможност за задълбочени обсъждания на някои от най-важните аспекти на миграционната политика, които са приоритет и на Българското председателство. Експертите направиха преглед на придобития опит от неотдавнашната миграционна криза и на добрите практики за управление на миграционните потоци на външната граница на ЕС, включително идентифициране на мигрантите на границата и решения за интелигентно управление на границите. Във фокуса на дискусиите бяха и новите тенденции в политиките и практиките за управление на миграцията, включително въпроси, свързани с комуникацията и обмена на информация, инструменти за справяне с вторичното придвижване и междуведомственото сътрудничество.

In the framework of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU, the European Migration Network Presidency conference “Crossroads of Migration: Challenges and Success Factors in Managing Migration Flows” was held in Sofia on 31 May and 1 June.

The event brought together representatives of the EU Member States, the European Commission, international organisations, national experts and academia with the aim of identifying common challenges and success factors in managing migration flows, including of irregular migrants and those seeking international protection.

The delegates focused on future developments in the field of the effective management of irregular migration and external border security, as well as on the possibilities of improving asylum procedures. In this context, the participants outlined joint efforts and a coordinated approach as vital elements of sustainable solutions.

“Effective migration management is one of the most serious challenges the EU is facing in recent years. Each successful decision and action at European and national level has been supported by a comprehensive analysis of information that is objective, up-to-date, reliable and comparable. This makes EMN’s role so important – the provision of such information is both a challenge and a key in formulating and implementing efficient EU migration policy,”
said Mr Milko Berner, Bulgarian Deputy Minister of Interior.

Contributing to the common efforts, the conference provided an opportunity for in-depth discussions on some of the most important aspects of migration policy that are also priorities of the Bulgarian Presidency. The experts reviewed the lessons learnt from the recent migration crisis and the latest best practices for managing migration flows at the EU’s external borders, including the identification of migrants at the border and solutions for smart borders management. A focus was also placed on new trends in the policies and practices of migration management, including issues related to communication and information exchange, tools to address secondary movements and interagency cooperation.