За Европейска Mиграционна Mрежа България

За национална точка за контакт (НТК) на България към Европейската миграционна мрежа е определена дирекция „Миграция“ към Министерството на вътрешните работи. В състава на НТК за България са включени също по един представител от Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, които отговарят съответно по въпросите за трудовата миграция и интеграцията и за убежището и бежанците. До 2022 г. дирекция „Миграция“ редовно сключва двугодишни споразумения за безвъзмездна финансова помощ с Европейската комисия, с които се определят оперативният бюджет и работната програма на националната точка за контакт, а от 2023 г. тези споразумения ще се изпълняват на тригодишна база.
Работната програма на НТК за всяка година се съставя в зависимост от работната програма на ЕММ на европейско равнище и включва следните основни дейности: изготвяне на проучвания (основни и фокусни) по теми в областта на миграцията и убежището; предоставяне на отговори на отправени от държавите членки ад-хок запитвания (като инструмент за бързо събиране на сравнима информация); съставяне на годишни национални доклади за политиките, включващи анализ и статистически данни; разпространение на информационни материали за миграционните политики и процеси в държавите членки; участие в изготвянето на информационни справки и изданията на бюлетина на ЕММ.
Дейностите на националната точка за контакт по Мрежата включват още изготвяне и актуализиране на многоезичен терминологичен речник в областта на миграцията и убежището, актуализиране на информацията за държавата в Имиграционния портал на ЕС; работа и сътрудничество както с останалите НТК, така и с други институции и организации на национално и европейско равнище; изготвяне и разпространение на обучителни материали, посветени на мигрантските проблеми и политиките; провеждане на национални конференции и семинари по въпросите на миграцията и убежището.