За Европейска миграционна мрежа

Европейската миграционна мрежа е създадена през 2008 г. с решение на Съвета на Европейския съюз (2008/381/ЕО). Целта ѝ е да отговори на потребностите от информация на институциите на Съюза и на държавите членки по въпросите на миграцията и убежището, като предоставя актуална, обективна, достоверна и сравнима информация за подпомагане на разработването на политики в тези области в Европейския съюз. ЕММ служи също така за предоставяне на информация по относимите въпроси за широката общественост. Европейската миграционна мрежа се състои от национални точки за контакт (НТК), определени от държавите членки. За България за контактна точка е определена дирекция „Миграция“ към Министерството на вътрешните работи. В състава на НТК за България са включени също по един представител от Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, които отговарят съответно по въпросите за трудовата миграция и интеграция и за убежището и бежанците. Дирекция „Миграция“ редовно сключва двугодишни споразумения за безвъзмездна финансова помощ с Европейската комисия, с които се определят оперативният бюджет и работната програма на  националната точка за контакт. Работната програма на НТК за всяка година се съставя в зависимост от работната програма на ЕММ на европейско равнище и включва следните основни дейности: изготвяне на проучвания (основни и фокусни) по теми в областта на миграцията и убежището;  предоставяне на отговори на отправени от държавите членки ад-хок запитвания (по конкретни миграционни въпроси);  съставяне на годишни национални доклади за политиките, включващи анализ и статистически данни; разпространение на информационни материали за миграционните политики и процеси в държавите членки; участие в изготвянето на информационни справки и изданията на бюлетина на ЕММ. Дейностите на Мрежата включват още изготвяне и актуализиране на многоезичен терминологичен речник в областта на миграцията и убежището, актуализиране на информацията за всяка държава в Имиграционния портал на ЕС; работа и сътрудничество на националните точки за контакт както помежду им, така и с други институции и организации на национално и европейско равнище; провеждане на европейски и национални конференции по въпросите на миграцията и убежището.