За Европейска Mиграционна Mрежа

Европейската миграционна мрежа е създадена през 2008 г. с решение на Съвета на Европейския съюз (2008/381/ЕО), изменено с Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от април 2014 г. Мрежата се координира от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия.
Целта на ЕММ е да отговори на потребностите от информация на институциите на Съюза и на държавите членки по въпросите на миграцията и убежището, като предоставя актуална, обективна, достоверна и сравнима информация, за да подпомага разработването на политиките на Европейския съюз в тези области. Мрежата служи и за предоставяне на информация по относими за широката общественост въпроси. Европейската миграционна мрежа се състои от национални точки за контакт (НТК), определени от държавите членки.