Национални точки за контакт

Националните точки за контакт (НТК) към Европейската миграционна мрежа координират дейностите на Мрежата на национално равнище във всички държави – членки на ЕС (с изключение на Дания), и страните – наблюдателки в ЕММ, а именно Норвегия, Грузия и Република Молдова.

Всяка НТК към ЕММ координира национална мрежа от заинтересовани участници с експертиза по въпросите на миграцията и убежището от широк набор от организации – правителствени органи, академичните и научноизследователските общности и неправителствените организации.

Националните точки за контакт към ЕММ активно обменят информация, познания и статистически данни в рамките на своите национални мрежи. Това гарантира, че при изготвянето на продуктите на Мрежата се отчитат гледните точки на различните заинтересовани лица.

Повече информация за отделните национални точки за контакт можете да намерите тук.