През м. ноември предстои провеждането на кръгла маса за обсъждане на промени в политиката на ЕС за трудовата миграция

Европейската миграционна мрежа (ЕММ), Съвместният изследователски център на ЕС (JRC) и Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия организират кръгла маса на тема „Политика на ЕС в областта на трудовата миграция: време за преминаване от основана на умения към секторно насочена рамка“.


Събитието е насрочено за 5 ноември 2020 г. и ще се проведе чрез видеоконферентна връзка.
В контекста на новия Пакт за миграцията и убежището и на актуализираната Европейска програма за умения, на кръглата маса ще се обсъдят способите на политиката за намиране на успешни решения за пазара на труда с оглед на настоящите и бъдещите умения и нужди в отделните сектори.
Ще бъдат очертани досегашният опит, възникналите вследствие на пандемията с COVID-19 нужди, както и практиките на равнището на държавите членки. Специално внимание ще бъде обърнато на секторите на здравеопазването и дългосрочните здравни грижи, земеделието и комуникационните и информационните технологии.
Форумът ще се проведе съгласно правилото на Чатъм Хаус (с възможност за свободно оповестяване на обсъжданията и становищата при запазване на поверителността на изказалите се лица), като участниците ще се представят в лично качество.
В случай че проявявате интерес към това събитие, можете да се регистрирате за участие до 21 октомври на следния адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EMN-JRC-DGHOME-roundtable.
Уеб семинарът ще се проведе на английски език посредством WebEx. Повече подробности и връзка за достъп до платформата ще бъдат изпратени само на регистрираните участници при наближаване на датата на събитието.
За повече информация можете да пишете на адрес: emn@icf.com
От екипа на ЕММ България