Публикуван бе Националният годишен доклад на България за 2020 г. в областта на миграцията и убежището

Публикуван бе Националният годишен доклад на България за 2020 г. в областта на миграцията и убежището

През април 2021 г. бе публикуван редовният Годишен доклад на Република България за 2020 г. в областта на миграцията и убежището.

Това е дванадесетият доклад, изготвен по линия на Националната точка за контакт на Европейската мрежа за миграцията (EMМ), в изпълнение на Решението на Съвета за създаване на ЕММ.

Документът представя най-значимите развития през изминалата година в политиките, дава актуална статистика и отразява публичните дебати в областта на миграцията, убежището, интеграцията и предоставянето на закрила.

Целта на доклада е да информира институциите на ЕС, националните експерти и по-широката общественост относно развитието на националните политики и миграционното законодателство.

Основни акценти в доклада са законодателните промени, предвиждащи прецизиране на националните разпоредби в областта на трудовата миграция, международната закрила, българското гражданство, визовата политика, както и гарантирането на правата на непридружените деца мигранти.

На ниво политики се отбелязва приемането на Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020-2025 г., както и разработването на проект на нова миграционна стратегия на България за периода 2021-2025 г.

Отчита се и отражението на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на Covid-19, която постави отпечатък върху развитието на миграционните политики в страната и оказа значително влияние върху свободното движение на хора, прилагането на интеграционните мерки спрямо получилите закрила лица и ефективното изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи чужденци.

Текста на доклада можете да намерите на български и английски език тук.

От Екипа на ЕММ