Тенденции в областта на миграцията и убежището в ЕС и Норвегия през 2020 г.: новият Годишен доклад на ЕММ

Тенденции в областта на миграцията и убежището в ЕС и Норвегия през 2020 г.: новият Годишен доклад на ЕММ

През 2020 г. бяхме свидетели на невиждано досега развитие в областта на миграцията и убежището. Пандемията от COVID-19 даде отражение върху броя на мигрантите, кандидатите за убежище и връщанията и катализира развитието на съвременни цифрови решения в управлението на миграционните процеси. Новите предизвикателства се наслоиха към вече съществуващите, като отчетливо се очерта нуждата от непрекъснато подобряване на системата за управление на миграцията и гарантиране на защитата на бежанците. Годишният доклад в областта на миграцията и убежището, публикуван от Европейската миграционна мрежа (ЕММ), предоставя обзор на ключовите промени, настъпили в държавите – членки на ЕС, и Норвегия през изминалата година.

През 2020 г. ограниченията за пътуване, свързани с COVID-19, доведоха до значително намаляване на броя на гражданите на трети страни, влизащи в ЕС (били те законни мигранти, или кандидати за убежище), както и на тези, напускащи Съюза в рамките на процедури по връщане. Съгласно наличните данни броят на издадените през 2020 г. визи и разрешения за пребиваване се е понижил с близо 50 % в някои държави членки, а броят на молбите за предоставяне на убежище е намалял с 32,6 % в сравнение с предходната година.

Електронните системи и цифровите инструменти изиграха ключова роля за поддържане на гладкото функциониране на системите на миграцията и убежището на фона на ограничения достъп до работните помещения и мерките за спазване на физическа дистанция. Държавите членки, които първоначално не са разполагали с пощенски, онлайн или други електронни услуги за подаване на заявления за издаване и подновяване на визи и разрешения за пребиваване, своевременно въведоха такива услуги. Бяха въведени и мерки за опазване на здравето на мигрантите и кандидатите за убежище, както и механизми да бъдат предотвратявани случаите, в които те биха се оказали в незаконно положение. Ключов приоритет в някои държави членки бе да улеснят приема на работници от критично значение.

Държавите членки приеха нови стратегически насоки и приоритети, като насочиха вниманието си и към привличането на нови таланти и интеграцията на трудовия пазар. Бяха установени нови форми на сътрудничество с трети страни както на равнището на ЕС, така и на национално ниво, не само за предотвратяване на незаконната миграция, но и за насърчаване на висококвалифицираната трудова миграция[1].

Защитата на кандидатите за убежище и бежанците, в това число на ненавършилите пълнолетие лица и други уязвими групи, и през 2020 г. продължи да бъде област, претърпяла развитие в законодателството и политиките както на равнището на ЕС, така и в отделните държави. Опустошителният пожар в лагера Мория на о. Лесбос, Гърция, през септември 2020 г. постави във фокуса на внимание темата за приема на кандидати за убежище, като няколко държави членки реагираха с готовност за релокация.

За Доклада

  • Заглавие: Годишен доклад в областта на миграцията и убежището за 2020 г. (EMN Annual Report on Migration and Asylum 2020)
  • Период и обхват на изследване: Положението в 24 държави – членки на ЕС, и Норвегия през 2020 г.
  • Предмет: Годишният доклад на ЕММ предоставя всеобхватен обзор на положението в областта на миграцията и убежището в държавите – членки на ЕС, и Норвегия. Представя и статистически данни за изминалата година, както са налични към момента на неговото публикуване. Сред разглежданите теми са законната миграция и интеграцията, граничният контрол и връщането на граждани на трети страни. Докладът отразява и развитието в отговор на пандемията от COVID-19 във всички тези свързани с миграцията области. Включени са и мерките, въведени в отговор на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

Докладът е резултат от сътрудничеството на експерти по въпросите на миграцията и убежището, представляващи националните точки за контакт на ЕММ в целия Европейски съюз.

Текста на Доклада можете да намерите на английски език на следния адрес: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/emn-annual-report-2020-explores-trends-migration-and-asylum-eu-and-norway_en

От Екипа на ЕММ


[1] Самата ЕММ постави през 2020 г. началото на сътрудничество с трети страни, по-специално с Грузия и Молдова, които официално се присъединиха към Мрежата като наблюдатели през март 2021 г. Повече информация по тази тема можете да намерите тук.