За ЕММ

В изпълнение на Решение 381 на Съвета на Европейския Съюз за създаване на Европейската мрежа за миграция (ЕММ) от 14 май 2008 г., както и след повторното номиниране в началото на 2014 г., дирекция „Миграция” е определена за Национална точка за контакт (НТК) по ЕММ.
В състава на НТК за България са включени и по един представител от Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет, които отговарят съответно по въпросите
за трудовата миграция и интеграция, и убежището и бежанците. Дирекция „Миграция“ ежегодно сключва Грантово споразумение за безвъзмездна финансова помощ с Европейската комисия, с което се определят оперативният бюджет и работната програма на НТК по ЕММ. В рамките на ЕММ от началото на 2014 г. е включена и Европейската мрежа за доброволно връщане (VREN), вече като Експертна група за връщане и реинтеграция (REG).
Работната програма на НТК по ЕММ за всяка година се съставя в зависимост от работната програма на ЕММ като цяло и включва следните основни дейности: поставяне и отговаряне на ад-хок запитвания на държавите членки по теми в рамките на ЕММ; изготвяне на Годишни доклади за политиките, придружени със статистически данни; изготвяне на периодични доклади за изпълнението на работната програма преди всяка редовна среща на НТК по ЕММ; предоставяне на информационни брошури за държавите; провеждане на четири проучвания годишно (основни и фокусни) и изпращане на национални доклади; участие в подготовката на информационните справки и изданията на бюлетина на ЕММ; участие в изготвянето и актуализирането на Речника с термините и синонимите в областта на ЕММ; изпращане и актуализиране на информацията за всяка държава в Имиграционния портал на ЕС; работа и сътрудничество на НТК на национално и европейско ниво помежду им и с други европейски институции; регулярно сътрудничество между НТК и Доставчика на услуги за ЕММ във връзка с изпълнението на отделните дейности; изготвяне на справки и информации по мрежата и разпространение; създаване, допълване и актуализиране на интернет страниците на ЕММ на национално и европейско ниво; провеждане на европейски и национални конференции по линия на ЕММ.